aNIME INFO

Jiandao Di Yi Xian

Type: ONA

Plot Summary:

Genre: Action , Fantasy

Released: 2022

Status:

Other name: 剑道第一仙; Supreme Sword God

Jiandao Di Yi Xian

RECENT RELEASE